Thursday, June 28, 2007

บทความที่ ๑๗๗. รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน ตอนที่ ๔

รัฐบุรุษผู้ไร้แผ่นดิน
สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อภิปราย

สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมจะพูดน้อย เพราะในบรรดาท่านที่พูดมาผมรู้จักท่านปรีดีน้อยที่สุด แต่สิ่งที่ผมพูดน้อยผมเชื่อว่าสำคัญ เพราะผมจะสรุปผลงานและชีวิตท่านปรีดี กล่าวโดยสรุปชีวิตและผลงานท่านปรีดีลงมาประเด็นเดียวครับท่านดำรงชีวิตและต่อสู้เพื่อธรรม ขอให้สังเกตชื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธรรมที่เป็นหัวใจของท่าน แล้วคนที่ไม่เข้าใจธรรมจะไม่เข้าใจท่าน ท่านต้องการล้มล้างระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับ ไม่ใช่ท่านไม่ต้องการ พระมหากษัตริย์ ท่านต้องการแต่กษัตริย์ต้องอยู่ใต้กฎหมาย ท่านเคารพเจ้านายหลายองค์ พระปกเกล้าท่านก็เคารพ ในฐานะที่ท่านเป็นมนุษย์ ในฐานะที่เป็นคนมีคุณงามความดี แต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซิครับต้องทำลาย (เสียงปรบมือ)

และเวลานี้มีการคิดถอยหลังเข้าคลอง เอาสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาอีก (เสียงปรบมือ) มีอำนาจแฝงเร้น มีอำนาจลึกลับ มีเด็กฝาก นี่คือสัญลักษณ์ของสมบูรณาญาสิทธิราช (เสียงปรบมือ)การต่อสู้เพื่อธรรมะของท่านปรีดีนั้นต้องเข้าใจนะครับ ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบคืออะไร คือ สัจธรรม ท่านต้องการความสัตย์และชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์ ทำไมครับถึงมีการบิดเบือนความสัตย์ กรณีสวรรคตเป็นกรณีตัวอย่างของการบิดเบือนความสัตย์ และท่านปรีดีชนะมาทุกศาล เท่าที่มีการฟ้องในกรณีสวรรคต ทุกศาลที่รับฟ้องท่านชนะ แต่ก็มีการบิดเบือนด้วยเหตุใด ? เพราะประเทศไทยเวลานี้ปกครองด้วยพวกอสัตย์และอธรรม (เสียงปรบมือ)

ท่านทั้งหลาย นิสิตนักศึกษา เยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่านจะยอมให้อธรรมปกครองบ้านเมืองต่อไปได้หรือไม่ ผมอยากให้ท่านกลับไปย้อนอ่านบทความท่านปรีดี พนมยงค์นะครับ เรื่องเจตนารมณ์ ๑๔ ตุลา สิบปีพอดีนะครับ ปีนี้ ๑๔ ตุลา ซึ่งมีการสัญญากับนักศึกษาและเยาวชนไว้ว่าจะมีอนุสาวรีย์ให้วีรชน แต่ก็ไม่มี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บิดเบือน บิดพริ้ว อสัตย์ (เสียงปรบมือ)

เราจะยอมได้ไหมครับ ท่านปรีดีท่านไปสู่สุคติแล้ว ท่านทำวีรกรรมไว้ ชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างของธรรม ของสัจจะ แต่เราถูกอสัตย์และอธรรมครอบงำอยู่ เราจะต้องเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสัจจะและธรรม นี่เป็นภาระหน้าที่ของเราครับ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย (เสียงปรบมือ)

No comments: