Monday, September 3, 2007

บทความที่๒๕๓.วันเก่า วันก่อน วันนี้ วันหน้า

วันเก่า เคยรุ่งเพี้ยง รัฐบุรุษ
วันก่อน มารพาลหยุด กลั่นแกล้ง
วันนี้ เปรียประดุจ สละทุกข์
วันหน้า ประจักษ์แจ้ง ชื่อก้องเกียรติกระจาย

วันเก่า ท่านมุ่งสร้าง กรุงสยาม เรืองเฮย
วันก่อน เขาใส่ความ แต่งปั้น
วันนี้ ท่านงดงาม บริสุทธิ์
วันหน้า มิอาจกั้น ปิดป้องสัจธรรม

วันเก่า เสาหลักตั้ง ประชาธิปไตย
วันก่อน เป็นธงชัย นักสู้
วันนี้ ชีพอาจไม่ คืนกลับ
วันหน้า วันไหนรู้ ท่านชี้ทางเจริญ

วันเก่า อยากกู่ให้ คืนที่
วันก่อน ท่านปรีดี อยู่ด้วย
วันนี้ ใคร่ขอพลี ดวงจิต
วันหน้า ตราบชีพม้วย จักน้อมทดแทนคุณจริย์วัฒน์ สันตะบุตร
๕ พฤษภาคม ๒๕๒๖
บนเครื่องบินแอร์ฟรานซ์ไปปารีส
เพื่อเดินทางไปร่วมงานศพท่านปรีดีฯ

No comments: