Sunday, September 2, 2007

บทความที่๒๔๘.ขอให้คิดถึงชาติและราษฎรให้มากๆ

"การที่ทำอะไรไปทั้งนี้ก็เพื่อเห็นแก่ชาติและราษฎรเป็นส่วนมาก เห็นว่าเกิดมาครั้งเดียว เมื่อมีโอกาสทำได้ก็ควรทำ ไม่ควรบำเพ็ญตนให้เป็นคนหนักโลก... ขอให้คิดถึงชาติและราษฎรให้มากๆ การทั้งหลายฉันได้เริ่มมาแต่ปารีส เมื่อมุ่งทางนี้อยู่แล้วจะสละเกียรติยศทิ้งเสียอย่างไรได้ การเมืองก็การเมือง ส่วนตัวก็ส่วนตัว"

ข้อความตอนหนึ่งในจดหมาย ที่ท่านปรีดี พนมยงค์เขียนถึงคู่ชีวิต เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๗๕


จากหนังสือ "ท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ คู่ชีวิตผู้อภิวัฒน์ประชาธิปไตย" โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร

No comments: