Monday, September 17, 2007

บทความที่๒๙๘.ประชาธิปไตยคือต้องให้ประชาชนออกสิทธิได้อย่างเสมอภาคกัน

"ระบบการเมืองที่จะเป็นประชาธิปไตยได้ก็จำต้องมีรัฐธรรมนูญ
วิธีเลือกตั้งซึ่งให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรได้
เสมอภาคกัน และมีความสะดวกในการออกเสียงได้ในทางปฏิบัติ
อีกทั้งจะต้องมีระบบที่ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องปฏิบัติเพื่อราษฎร
อย่างแท้จริง และระบบที่ฝ่ายตุลาการจำต้องมีอิสระและดำรงไว้
ซึ่งความเที่ยงธรรม"

ปรีดี พนมยงค์

จากการปาฐกถา อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปใด ปาฐกถาในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๖)

No comments: