Sunday, October 2, 2011

ลำดับ๖๓๕.สุพจน์ ด่านตระกูลโต้ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ๔

ข้อ ๒. ประเสริฐฯบอกว่า ได้เขียนตำหนิอาจารย์ปรีดีลงใน “ตะวันใหม่” ซึ่งท่านได้อ่านที่ปารีสทุกฉบับ แต่อาจารย์ปรีดีก็ตำหนิผมเหมือนกัน แต่ผมตำหนิอาจารย์ปรีดีหนักกว่า โดยผมเปรียบท่านเป็นหมอที่รักษาคนไข้ให้ตาย

เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบในสิ่งที่ประเสริฐฯ กล่าวว่าอาจารย์ปรีดีก็ตำหนิตนเช่นกันนั้น คืออย่างไร คุณสุพจน์ ได้นำข้อเขียนของอาจารย์ปรีดีที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่โต้คำอวดอ้างของ พคท. ซึ่งอ้างว่า พคท.ได้ต่อสู้กับอังกฤษเรื่องสัญญาสมบูรณ์แบบ โดยท่านปรีดี ได้เขียนข้อความไว้หลายที่ดังนี้

“เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้มีสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว (หนังสือวัฒนธรรมแห่งโลก ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดทำขึ้น-สุพจน์) ชี้แจงเพิ่มเติมไว้ว่า ภายหลังสงครามโลก พรรคนั้นได้จัดตั้งองค์การการต่อสู้สัญญาสมบูรณ์แบบซึ่งอังกฤษบังคับให้ฝ่ายไทยต้องยินยอม สิ่งตีพิมพ์ดังกล่าวมิได้แจ้งไว้ว่าองค์การนั้นได้ต่อสู้อย่างไรบ้าง จึงน่าเสียดายที่ผมเพิ่งทราบถึงองค์การนั้น เมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปแล้วถึง ๓๒ ปี เพราะภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ จนถึงรัฐประหาร ๘ พ.ย. ๒๔๙๐ พรรคการเมืองที่นับถือลัทธิใดๆ ก็ได้สิทธิ์ตั้งขึ้นได้อย่างเปิดเผย และได้มีนิตยสารจำหน่ายจ่ายแจกอย่างเปิดเผย ซึ่งท่านทั้งหลายคงจะไม่ลืม

แต่เหตุไฉนจึงไม่ปรากฏว่า นิตยสารของเขาได้แจ้งให้ประชาชนไทยสมัยนั้นทราบว่า พรรคของเขาได้ตั้งองค์การต่อสู้สัญญาสมบูรณ์แบบขึ้น อีกประการหนึ่ง พรรคของเขาก็มีกรรมการผู้หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก็น่าที่จะแจ้งให้ผมและรัฐบาลภายหลังสงครามโลกทราบบ้าง ว่า พรรคของเขาได้ตั้งองค์การเช่นว่านั้นขึ้น เพื่อจะได้มีแนวร่วมอันกว้างใหญ่ในการต่อสู้สัญญาสมบูรณ์แบบ...”

ข้อความที่ว่า “พรรคของเขาก็มีกรรมการผู้หนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” นั้น อาจารย์ปรีดีหมายถึง นายประเสริฐ เพราะขณะนั้นประเสริฐฯ ประกาศโดยเปิดเผยว่าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้แทนราษฎรสุราษฎร์ธานี

คุณสุพจน์ กล่าวต่อว่า เท่าที่ตรวจพบ ที่อาจารย์ปรีดี กล่าวถึงอาจารย์ประเสริฐ หรือที่เรียกว่าตำหนิอาจารย์ประเสริฐ ก็มีอยู่เพียงเท่านี้

No comments: