Sunday, October 2, 2011

ลำดับ๖๓๔.สุพจน์ ด่านตระกูลโต้ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ๓

นิตยสาร “หลักไท” ฉบับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๖ ลงบทสัมภาษณ์ประเสริฐ ทรัพย์สุนทรเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองของอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ ๒พฤษภาคม ๒๕๒๖ ที่กรุงปารีส. ประเสริฐ ได้เขียนบทความในหัวเรื่องว่า “อาจารย์ปรีดี : อุปสรรคของความสำเร็จของการปฏิวัติประชาธิปไตยในประเทศไทย”

ประเสริฐฯ แสดงทัศนะว่า "...และถ้าจะสรรเสริญท่านก็มีแต่อย่างเดียวว่า ท่านได้สร้างความผิดพลาดไว้ให้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นหลังสำหรับแสวงหาแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อความสำเร็จของการปฏิวัติประชาธิปไตยต่อไปเท่านั้น"

คุณสุพจน์ได้อ่านบทวิจารณ์และเห็นว่าบทความของประเสริฐฯ ชิ้นนี้ มีความผิดพลาดอยู่หลายประการ และด้วยความเคารพในอาจารย์ประเสริฐ และเคารพในสัจจะแห่งประวัติศาสตร์ที่ อาจารย์ปรีดี ได้มีส่วนสร้างไว้ จึงจำเป็นและเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ เพื่อรักษาความถูกต้องแห่งประวัติศาสตร์ ซึ่งคุณสุพจน์จะชี้แจงในข้อที่ขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนประวัติศาสตร์กระซิบจะไม่นำมาอ้างถึง

ข้อ ๑. ประเสริฐฯ เขียนว่า โดยที่อาจารย์ปรีดีฯ เป็นนักการเมือง เป็นนักวิชาการเป็นนักการศึกษาคนสำคัญคนหนึ่งของประเทศไทย จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องวิจารณ์หรือประเมินคุณค่าของผลงานหรือพฤติกรรมทางการเมืองของท่าน เพื่อจะได้เป็นบทเรียนแก่คนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป คุณสุพจน์เห็นด้วยในหลักการนี้

No comments: