Sunday, October 2, 2011

ลำดับ๖๓๒.สุพจน์ ด่านตระกูลโต้ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ๑

เรียบเรียงจากคำนำการพิมพ์ครั้งที่ ๓

“นายปรีดี พนมยงค์ กับ บทวิจารณ์อันบิดเบือนประวัติศาสตร์ ของ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร” เป็นชื่อที่ใช้ในการพิมพ์ครั้งที่ ๓ เดิมชื่อหนังสือ “สุพจน์ ด่านตระกูล โต้ ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร” อันเนื่องมาจาก การวิพากษ์วิจารณ์คณะราษฎรและท่านปรีดี พนมยงค์ ของนายประเสริฐ ที่ไม่ตรงต่อข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ด้วยมีเจตนาจะบิดเบือน ทั้งนี้ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ได้วิจารณ์ลงในหนังสือพิมพ์หลักไท ซึ่งเป็นนิตยสารรายสัปดาห์ต่อเนื่องกันเป็นเวลาหลายเดือน และคุณสุพจน์ ด่านตระกูล ได้โต้ตอบข้อเขียนอันเป็นเท็จของประเสริฐ โดยทำเป็นเล่มบางๆหลายเล่มติดต่อกัน และได้มีการรวบรวมทำเป็น ๓ เล่มตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘

แม้ว่าประเสริฐ ทรัพย์สุนทร จะตายไปแล้ว แต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่เขาบิดเบือนนั้น ยังมีผู้สืบต่อและเผยแพร่ความเท็จนั้นอยู่จนทุกวันนี้ และโดยการสนับสนุนจุนเจือของพวกที่ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับคณะราษฎร ตามรอยเท้าที่สกปรกของบรรพชนของพวกเขา อันเป็นการประกอบอาชญากรรมทางปัญญาที่น่าละอายยิ่ง

คุณสุพจน์ ด่านตระกูล ไม่เรียกร้องให้ผู้อ่านเชื่อข้อเขียนของเขาโดยปราศจากวิจารณญาณ แต่ขอให้ใช้มันโดยรอบคอบและปราศจากอคติ ๔ แต่สำหรับตัวคุณสุพจน์ ยืนยันว่าข้อเขียนของเขาทั้งหมดเป็นสัจจะทางประวัติศาสตร์ มีเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ได้ เพราะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีจารึกเป็นลายลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของบุคคลผู้เคลื่อนไหวอยู่ในประวัติศาสตร์ช่วงนั้นๆ ไม่ใช่ประวัติศาสตร์บอกเล่าหรือประสบการณ์ที่ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร นำเอามาเขียนและปรุงแต่งด้วยอคติ

No comments: