Sunday, March 15, 2009

ลำดับ๔๙๗.สงครามลับของCIAในลาว(๙)

สงครามลับของ CIA ในลาว
บทที่ ๙ ตั้งซีอาโตเพื่อแทรกแซงอินโดจีน

ดังที่ประจักษ์แล้วว่านโยบายการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานั่นเองที่ทำให้เกิดสงครามอินโดจีนครั้งใหม่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๘ ซึ่งเกิดจากความกลัวของสหรัฐอเมริกาต่อการขยายตัวเติบโตของคอมมิวนิสต์ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อคอมมิวนิสต์เติบโตขึ้นทุนก็ต้องเล็กลง และเมื่อคอมมิวนิสต์แผ่คลุมไปทั่วโลก ทุนนิยมก็ไม่อาจที่จะดำรงอยู่ เช่นเดียวกับที่เมื่อแสงตะวันปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าความมืดก็จะหายไป

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทุนนิยมและวิธีที่จะรักษาระบบทุนนยิมให้ดำรงอยู่ในทัศนะของชนชั้นผู้ปกครองสหรัฐอเมริกา คือการทำลายคอมมิวนิสต์ พวกเขาจึงขัดขวางข้อตกลงเจนีวา เพราะในทัศนะของสหรัฐอเมริกาเห็นว่าข้อตกลงหรือสัญญาเจนีวา เป็นประโยชน์แก่การขยายตัวและเติบโตของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนในเอเซียและในโลกเป็นที่สุด

วิธีการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกาดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นวิธีการของคนมืดบอด เป็นวิธีการของคนที่ไม่รู้เรื่องคอมมิวนิสต์แม้แต่น้อย ได้รับความเชื่อถือจากชนชั้นปกครองปัญญาอ่อนในหลายประเทศทุนนิยม รวมทั้งชนชั้นปกครองของไทยเรา สนธิสัญญาซีอาโต้ ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาที่มีแกนกลางอยู่ที่ประเทศไทย จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ กันยายน ๒๔๙๗ ภายหลังการลงนามในสนธิสัญญาเจนีวาเพียง ๔๗ วัน

เป้าหมายของซีอาโต้ในทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับมีโตในตะวันออกกลางและนาโตในยุโรป คือปิดล้อมประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่ ๒ ประเทศมีสหภาพโซเวียตและสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยเฉพาะการจัดตั้งซีอาโต้ยังมีเป้าหมายเพื่อเข้าแทรกแซงในอินโดจีนดังที่นายดัลเลสได้พูดไว้อย่างชัดแจ้งเมื่อคราวพบกับนายมังแดส ฟรังซ์ และนายอีเดนที่กรุงปรารีสว่า “เพื่อจะได้เอาไว้เป็นเครื่องมือสำหรับเข้าแทรกแซงอินโดจีนในยามฉุกเฉิน”

No comments: