Sunday, March 15, 2009

ลำดับ๔๙๙.สงครามลับของCIAในลาว(๑๑)

สงครามลับของ CIA ในลาว
บทที่ ๑๑ ท่านปรีดี พนมยงค์แสดงความยินดีกับเอกราชของอินโดจีน (ต่อ)

"รัฐบาลปฏิกิริยาไทยอาศัยการเรียกร้องเอกราชอันแรงกล้าของราษฎรไทยมาอธิบายว่าปฏิวัติการของพวกตนก็เพื่อพิทักษ์ปกป้องเอกราชของประเทศไทย รัฐบาลปฏิกิริยาไทยโฆษณาหลอกลวงต่างๆนานา เพื่อให้ราษฎรไทยหลงเข้าใจผิดว่าผู้ที่คุกคามเอกราชก็คือประเทศค่ายประชาธิปไตยและสันติภาพ แต่ทว่าราษฎรไทยสามารถประจักษ์ได้ว่า เอกราชและอธิปไตยของชาติได้สูญสิ้นไปภายใต้การครอบงำของจักรวรรดินิยมอเมริกา นโยบายการเมืองเป็นการเดินตามนโยบายที่รักษาผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมอเมริกาซึ่งมิได้รักษาผลประโยชน์แท้จริงของราษฎรแม้แต่น้อย

เกี่ยวกับข้ออ้างที่ว่าเอกราชของประเทศไทยถูกคุกคามโดยประเทศค่ายประชาธิปไตยและสันติภาพ ถูกคุกคามโดยสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนั้น เป็นการเสกสรรปั้นแต่งโดยรัฐบาลปฏิกิริยาไทยทั้งสิ้น

ราษฎรไทยสามารถประจักษ์ด้วยตนเองว่า นับตั้งแต่สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา สาธารณรัฐประชาชนจีนมิได้คุกคามเอกราชอธิปไตยของประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่านโยบายด้านต่างประเทศและการกระทำใดๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แตกต่างกับรัฐบาลปฏิกิริยากั๋วมิ่นตั๋งที่เป็นบริวารของจักรวรรดินิยมอเมริกาโดยสิ้นเชิง ปัจจุบันนี้รัฐบาลปฏิกิริยาไทยยังคงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลปฏิกิริยากั๋วมิ่นตั๋ง ซึ่งหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ด้านนโยบายรุกรานนานาประเทศของจักรวรรดินิยมอเมริกาและเหล่าบริวาร

เมื่อเดือนมิถุนายนนี้ นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ออกแถลงการณ์หลักปัญจศีลร่วมกับนายกรัฐมนตรีอินเดียและนายกรัฐมนตรีพม่า ซึ่งได้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนานาประเทศภายใต้หลักการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกัน ต่างไม่รุกรานกันและกัน ต่างไม่แทรกแซงกิจการภายในกันและกัน เสมอภาคและอำนวยผลประโยชน์กันและกัน โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ตามหลักปัญจศีลนี้ ประเทศที่มีระบบสังคมและการเมืองแตกต่างกันก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ ประเทศใหญ่ในเอเชียดังเช่นประเทศอินเดียมีระบบสังคมและการเมืองต่างกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเพื่อนบ้านของไทยดังเช่นประเทศพม่าก็มีระบบสังคมและการเมืองต่างกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ประเทศอินเดียกับพม่าต่างก็เห็นด้วยกับหลักปัญจศีล

ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า ราษฎรไทยมิควรคลางแคลงในใจเจตน์จำนงสันติภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากว่าทั้งสองฝ่ายพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานหลักปัญจศีลแล้ว ประเทศชาติอันเป็นที่รักเคารพของเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ทั้งนี้สามารถผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดที่ก่อขึ้นโดยจักรวรรดินิยมอเมริกา

ส่วนความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนั้นประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก็ได้ประกาศสนับสนุนหลักปัญจศีล และยึดเป็นนโยบายที่พัฒนาความสัมพันธ์กับนานาประเทศ รัฐบาลปฏิกิริยาไทยหลอกลวงราษฎรว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามกำลังคุกคามเอกราชของประเทศไทยอยู่ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่รัฐบาลปฏิกิริยาไทยทำเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมอเมริกา อันเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของราษฎรไทยที่ต้องการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับราษฎรอินโดจีน ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของราษฎรไทย

จากเหตุผลที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าราษฎรไทยต้องการเอกราชและอธิปไตยสมบูรณ์ ปฏิเสธนโยบายของรัฐบาลปฏิกิริยาไทยที่สนองตอบผลประโยชน์ของจักรวรรดินิยมอเมริกา ด้วยเหตุผลการกระทำดังกล่าวมิได้ปกป้องรักษาเอกราชและอธิปไตยของไทย

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าเอกราชและอธิปไตยของชาติไทย จะสัมบูรณ์ผลและมั่นคงได้ ก็ด้วยหลักอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างบรรดานานาชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ระบุชัดในแถลงการณ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย และแถลงการณ์ร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนกับนายกรัฐมนตรีพม่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เช่นกัน

เพื่อที่จะให้ประเทศไทยยึดหลักปัญจศีลดังกล่าว และอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับนานาประเทศ ราษฎรไทยจักต้องต่อสู้กับรัฐบาลปฏิกิริยาไทยที่ทำตนเป็นลูกสมุนของจักรวรรดินิยมอเมริกา สิ่งนี้ที่จะขจัดขวากหนามใดๆ ที่สกัดกั้นมิให้ราษฎรไทยเดินไปสู่สันติภาพ เอกราชและอธิปไตย ราษฎรไทยมีหน้าที่ที่จะผ่อนคลายความสัมพันธ์อันตึงเครียดที่ก่อขึ้นโดยจักรวรรดินิยมอเมริกาและรัฐบาลปฏิกิริยาไทย เสริมสร้างความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม อีกทั้งบรรดาประเทศค่ายสันติภาพประชาธิปไตยและมวลสันติชนทั่วโลก

ความพยายามของราษฎรไทยดังกล่าวนี้จะนำมาซึ่งสันติภาพแท้จริงสู่ประเทศไทย จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการกดขี่ขูดรีดโดยจักรวรรดินิยมอเมริกาและลูกสมุน จะทำให้ราษฎรไทยมีอิสระในการทำการค้าขายกับทุกประเทศในโลกนี้ สภาพเศรษฐกิจและการดำรงชีพของราษฎรไทยก็จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้วนหน้า เอกราชและอธิปไตยที่แท้จริงของไทยก็จะได้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งความพยายามเพื่ออุดมการณ์สันติภาพของราษฎรไทย ที่มุ่งหมายผ่อนคลายสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างประเทศ เป็นคุณูปการอันทรงเกียรติภูมิต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ทวีปเอเชียและทั่วโลก

สันติภาพจงเจริญมิตรภาพระหว่างราษฎรไทยกับราษฎรสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ

มิตรภาพระหว่างราษฎรไทยกับราษฎรอินโดจีนจงเจริญ

มิตรภาพระหว่างราษฎรไทยกับราษฎรภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และราษฎรทวีปเอเชียจงเจริญ

มิตรภาพระหว่างราษฎรไทยกับราษฎรประเทศประชาธิปไตยและสันติชนทั่วโลกจงเจริญ”

No comments: