Monday, March 2, 2009

บทความที่๔๕๘.การอภิวัฒน์ของประชาชนลาว(๗)

การอภิวัฒน์ของประชาชนลาว
บทที่ ๗ ก่อตั้งคณะลาวอิสระ

อุ่น ชะนะนิกอน เห็นด้วยกับข้อเสนอของนายเตียง ศิริขันธ์ และนายจำลอง ดาวเรือง และได้แสดงทัศนะว่า ในสถานการณ์ช่วงนั้นต้องร่วมมือกับเสรีไทยและชาติพันธมิตรในการต่อต้านญี่ปุ่น จากนั้นได้ไปติดต่อกับพญาคำม้าว วิไล เจ้าแขวงเวียงจันทน์ และคำผุย ปัญญา รอเจ้าแขวง ชี้ให้เห็นว่า ญี่ปุ่นกำลังใช้เวียงจันทน์เป็นฐานบัญชาการในการยึดครองลาวทั้งประเทศ

อุ่น ชะนะนิกอน ผ่านงานในราชการไทยมาหลายตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์ลพบุรี และนายทหารประจำอยู่ที่ค่ายทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี ก่อนที่จะมาอยู่กรมโฆษณาการกับนายไพโรจน์ ชัยนาม และต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๘๘ อุ่นก็ได้ก่อตั้งกองกำลังลาวอิสระ มีฐานบัญชาการอยู่ที่จังหวัดหนองคาย โดยมีตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการ จากนั้นส่งผู้รักชาติลาวที่สมัครเข้าเป็นทหารในกองกำลังลาวอิสระจำนวนหนึ่งมารับการฝึกอาวุธร่วมกับทหารอาสาสมัครของกองทัพเสรีไทยที่ค่ายฝึกในเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร

ในช่วงเวลานั้นการฝึกทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรมีขึ้นที่ค่ายใหญ่บ้านโนนหอมและบ้านโพนนอก ในป่าทางซีกตะวันออกของเทือกเขาภูพาน โดยกองกำลัง-๑๓๖ ซึ่งมีพันตรี เดวิด สไมเลย์ หัวหน้าปฏิบัติการพื้นที่แคนเดิล สิบเอก กันเนอร์ คอลลินส์ พนักงานวิทยุ และร้อยเอก กฤษณ์ โตษยานนท์ เป็นผู้ทำการฝึกอบรม ช่วงต่อมามีพันตรี ปีเตอร์ เคมป์ พันตรีโรว์แลนด์ วินน์ และสิบเอก สไปเดอร์ ลอว์สัน นายทหารอังกฤษเป็นผู้ทำการฝึกอบรม ภายใต้การอำนวยความสะดวกของนายเตียง ศิริขันธ์ ซึ่งมีชื่อรหัสว่าพลูโต

นอกจากนี้ ผู้รักชาติชาวลาวได้เกลี้ยกล่อมท้าวกระต่าย โตนสะโสลิด ที่เห็นพ้องและเชื่อในคำมั่นสัญญาของญี่ปุ่นที่ว่าจะช่วยปลดปล่อยประเทศอาณานิคมในเอเซียให้เป็นเอกราช ให้หันมาสนับสนุนงานกู้ชาติด้วยการต่อต้านญี่ปุ่น

การติดต่อสมาชิกใน “คณะกู้อิสระพาบ” และบรรดาผู้รักชาติชาวลาวดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ ที่ให้ความช่วยเหลือในนามของขบวนการเสรีไทย ซึ่งนายปรีดีได้ก่อตั้งขึ้น

จุดมุ่งหมายของขบวนการเสรีไทยในช่วงนั้น คือ ร่วมมือกับสมาชิก “คณะกู้อิสระพาบ” และบรรดาผู้รักชาติลาวทั้งมวลก่อตั้งกองทัพของคณะกู้ชาติขึ้นมาอย่างเป็นทางการในชื่อ “กองทัพเสรีลาว”

ในทางปฏิบัติ การให้ความช่วยเหลือเพื่อมุ่งกอบกู้เอกราชของประเทศในอินโดจีน ดำเนินการผ่านคณะผู้นำเสรีไทยสายอีสานและสมาชิกหลายท่านด้วยกัน นอกเหนือจากผู้ได้ชื่อว่าเป็น “สี่ขุนพลอีสาน” อันได้แก่ นายเตียง ศิริขันธ์ นายถวิล อุดล นายจำลอง ดาวเรือง และนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ แล้วยังมีครูครอง จันดาวงศ์ แห่งจังหวัดสกลนคร นายเลียง ไชยกาล และครูฟอง สิทธิธรรม แห่งจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ยังมีพระภิกษุสงฆ์คือพระสมเพชร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในทางตรงและทางอ้อม

ในการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกระดับนำของเสรีไทยสายอีสาน คือ นายเตียงศิริขันธ์ นายถวิล อุดล นายจำลอง ดาวเรือง และนายทองอินทร์ ภูริพัฒน์กับสมาชิกใน ”คณะกู้อิสระพาบ” ที่บ้านพักของบัวจัน อินทะวงศ์ ในจังหวัดหนองคาย ฝ่ายเสรีไทยได้เสนอให้ “คณะกู้อิสระพาบ” ร่วมมือกับขบวนการเสรีไทยต่อต้านญี่ปุ่นโดยก่อตั้งขบวนการเสรีลาวขึ้นในประเทศ ผู้เจรจาของ “คณะกู้อิสระพาบ” เห็นพ้องด้วยและได้มีการก่อตั้ง “ขบวนการเสรีลาว” ขึ้นในชื่อ “คณะลาวอิสระ”

No comments: